מיפוי הנדסי
 • מפות להיתרי בניה וטופס 4

 • מיפוי לצרכי תכנון שונים(תשתיות,כבישים,ע.עפר ועוד)

 • תוכניות עדות

סימון וביצוע
 • כלונסאות, קווי בנין, גבולות מגרש, גובה

 • קונסטרוקציות

 • כבישים, עפר ועוד...

הסדר קרקעות
 • גושי רישום

 • תוכניות לצורכי רישום ת.צ.ר

 • קמ"ק, תת"ג

מדידות עבור מפעילים
 • מדידה תלת מימדית בטכנולוגיית LIADER של :

  • מתקנים הנדסיים

  • גשרי צנרת

  • קונסטרוקציות

 • מיפוי ומידול תלת מימדי, הכולל הפקת תוכניות דו מימדיות רגילות

מדידות עבור מושבים וקיבוצים
 • הסדר, קביעת גבולות, סימון והכנת תוכניות פרצלציה עבור חלקות א, ב, ג

 • רפתות ולולים

אדריכלות תלת מימדית
 • מדידה אדריכלית

 • הכנת תוכניות חלוקה פנימית, חזיתות וחתכים

 • מדידה לעיצוב פנים

חישובי כמויות
 • עבודות עפר

 • תשתיות

 • מחצבות

 • אתרי אשפה ופסולת

 • חומרים יקרים

תב"ע 
 • רקע לתב"ע

 • טבלת הקצאות

מיפוי מתצלומי אויר
 • פוטוגרמטריה

 • אורתופוטו

מבנים לשימור, עתיקות וארכיאולוגיה
 • מדידה תלת מימדית בטכנולוגיית LIADER 

 • תכניות אדריכליות, פרוט אלמנים היסטוריים ולשימור.

 • מידול תלת ממדי של מבנים היסטוריים וחפירות ארכיאולוגיות 

מ.ג.ה מדידות גיאולוגיה והנדסה בע"מ  | יהודה הנחתום 4, בנין בלטק | ת.ד. 1456 באר שבע, מיקוד 8411401  | דוא"ל: mega@mega-surv.com  | טלפונים: 08-6286074, 08-6286819 | פקס: 08-6236255

                                                                                                                                  www.mega-surv.com    |     

 

 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאכסן במאגר מידע, לסדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר - כל חלק מתוכן האתר לרבות תוכניות, מפות, ותמונות.  שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בתוכן הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מבעלי החברה.

- שרותי מיפוי ומדידות לפרטיים ומוסדיים 

מפה להיתר בנייה, לטופס 4, לשינוי תב"ע, מדידות אדריכליות ותוכניות חלוקת פנים, מדידה בתלת ממד, מדידות הנדסיות לצרכי תכנון כבישים, ניקוז, ביוב, פיתוח ועוד. ליווי פרויקטים ויעוץ מקצועי

!אנחנו נפתור לך את הבעיה