מ.ג.ה מדידות גיאולוגיה והנדסה בע"מ  | יהודה הנחתום 4, בנין בלטק | ת.ד. 1456 באר שבע, מיקוד 8411401  | דוא"ל: mega@mega-surv.com  | טלפונים: 08-6286074, 08-6286819 | פקס: 08-6236255

                                                                                                                                  www.mega-surv.com    |     

 

 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאכסן במאגר מידע, לסדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר - כל חלק מתוכן האתר לרבות תוכניות, מפות, ותמונות.  שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בתוכן הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מבעלי החברה.

- שרותי מיפוי ומדידות לפרטיים ומוסדיים 

מפה להיתר בנייה, לטופס 4, לשינוי תב"ע, מדידות אדריכליות ותוכניות חלוקת פנים, מדידה בתלת ממד, מדידות הנדסיות לצרכי תכנון כבישים, ניקוז, ביוב, פיתוח ועוד. ליווי פרויקטים ויעוץ מקצועי

!אנחנו נפתור לך את הבעיה